ඔබ වසම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකු හෝ නැවත විකුණුම්කරුවෙකු සමඟ වැඩ කරනවාද?

අපි ආයෝජකයින් සමඟ තරමක් වැඩ කරන බැවින්, ඔවුන් සමහර විට අපෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඒජන්සියක් සඳහා සම්මතයෙන් බැහැරව යම් යම් කාර්යයන් කිරීමටය. අප සමඟ වැඩ කරන එක් ආයෝජකයෙක් ඔවුන්ගේ වසම් මිලදී ගැනීම් හැසිරවීමට වරින් වර අපව කුලියට ගනී. මෙම ක්‍රියාදාමයන් හසුරුවා ගැනීම සඳහා අතුරු සමාගමක් සිටීම හොඳය. මන්දයත් එය සාමාන්‍යයෙන් තරමක් සාකච්ඡා සහ පාර්ශව අතර විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් යන බැවිනි. ක්රියාවලිය තරමක් forward ජුව ඉදිරියට ය. අපි තුනෙන් එකක් පාවිච්චි කරනවා