වර්ඩ්ප්‍රෙස් සත්කාරක වේගය මන්දගාමීද? කළමනාකරණ සත්කාරකයට සංක්‍රමණය වන්න

ඔබගේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ස්ථාපනය මන්දගාමීව ක්‍රියාත්මක වීමට හේතු ගණනාවක් තිබුණත් (දුර්වල ලෙස ලියා ඇති ප්ලගීන සහ තේමාවන් ඇතුළුව), මිනිසුන්ට ගැටලු ඇතිවීමට ඇති ලොකුම හේතුව ඔවුන්ගේ සත්කාරක සමාගම බව මම විශ්වාස කරමි. සමාජ බොත්තම් සහ අනුකලනයන් සඳහා වන අතිරේක අවශ්‍යතාවය ගැටළුව උග්‍ර කරයි - ඒවායින් බොහොමයක් ඉතා මන්දගාමී වේ. මිනිස්සු දකිනවා. ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් දකිනවා. ඔවුන් හැරෙන්නේ නැහැ. පූරණය කිරීමට තත්පර 2 කට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවන පිටුවක් තිබීම