සමාජ තෑගි සහ පැතුම් ලැයිස්තු

පැමිණෙන ඊ-වාණිජ්‍යයේ එක් ප්‍රවණතාවක් නම් සහයෝගයෙන් තෑගි මිලදී ගැනීමේ හැකියාවයි. පුණ්‍ය කර්මයන් සමඟ අපි එය කරන අතර, දැන් ඔබට මිතුරන් සමඟ එකතු වී මිතුරෙකු සඳහා වඩා මිල අධික තෑග්ගක් මිලදී ගැනීමට මුදල් රැස් කළ හැකිය. එය හොඳ අදහසක් වන අතර විශාල මිලදී ගැනීම් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙන යනු ඇත. Countmein යනු එවැනි යෙදුමකි: ඩොලර් 244 ක විශාල මුදලකි, එය 2000 සිට 2011 දක්වා ඉහළම තෑගි සඳහා සාමාන්‍ය පිරිවැයයි. නිවාඩු, උපාධි, මංගල උත්සව: