මගේ IP ලිපිනය කුමක්ද? ගූගල් විශ්ලේෂණ වලින් එය බැහැර කරන්නේ කෙසේද

සමහර විට ඔබට ඔබගේ IP ලිපිනය අවශ්‍ය වේ. උදාහරණ කිහිපයක් වන්නේ ආරක්ෂක සැකසුම් සුදු ලැයිස්තුගත කිරීම හෝ ගූගල් විශ්ලේෂණවල ගමනාගමනය පෙරීම ය. වෙබ් සේවාදායකයකු දකින IP ලිපිනයක් ඔබගේ අභ්‍යන්තර ජාල IP ලිපිනය නොවන බව මතක තබා ගන්න, එය ඔබ සිටින ජාලයේ IP ලිපිනයයි. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස රැහැන් රහිත ජාල වෙනස් කිරීමෙන් නව IP ලිපිනයක් ලැබෙනු ඇත. බොහෝ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් ව්‍යාපාර හෝ නිවාස ස්ථිතික ලෙස පවරන්නේ නැත