සමීප අලෙවිකරණය සහ ප්‍රචාරණය: තාක්ෂණය සහ උපක්‍රම

මම මගේ දේශීය ක්‍රොගර් (සුපිරි වෙළඳසැල්) දාමයට ගිය විගසම, මම මගේ දුරකථනය දෙස බලා යෙදුම පරීක්ෂා කර බැලීමට මගේ ක්‍රොගර් ඉතිරිකිරීමේ තීරු කේතය උත්පතන කළ හැකි ස්ථානය ගැන මට අනතුරු අඟවයි, නැතහොත් අයිතම සෙවීමට සහ සොයා ගැනීමට යෙදුම විවෘත කළ හැකිය. අන්තරාලය. මම වෙරිසොන් සාප්පුවකට ගිය විට, මගේ යෙදුම මා මෝටර් රථයෙන් බැසීමට පෙර පරීක්ෂා කර බැලීමට සබැඳියක් සමඟ මට අනතුරු අඟවයි. මේවා දෙකකි