දැන්වීම් සේවාදායකයක් යනු කුමක්ද? දැන්වීම් සේවය කරන්නේ කෙසේද?

කියවීමේ වේලාව: 2 මිනිත්තු එය “වෙබ් අඩවියක දැන්වීම් සපයන්නේ කෙසේද?” යන මූලික ප්‍රශ්නය මෙන් පෙනේ. ක්‍රියාවලිය තරමක් සංකීර්ණ වන අතර එය ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ සිදු වේ. දැන්වීම්කරුවන් වෙත ළඟා වීමට උත්සාහ කරන අදාළ, ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් සපයන ලොව පුරා ප්‍රකාශකයන් සිටී. දැන්වීම්කරුවන්ට ඉලක්ක කිරීමට, ලංසු තැබීමට සහ ස්ථානගත කිරීමට වෙළඳ දැන්වීම් හුවමාරුව ලොව පුරා තිබේ. දැන්වීම් සේවාදායකයක් යනු කුමක්ද? දැන්වීම් සේවාදායකයන් යනු පද්ධති වේ