ඩිජිටල් අලෙවිකරණය ඔබේ විකුණුම් පුනරුත්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාර ඔවුන්ගේ විකුණුම් පුනරුත්ථාපනය විශ්ලේෂණය කරන විට, ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ ගැනුම්කරුවන්ගේ ගමනේ සෑම අදියරක්ම වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට කාරණා දෙකක් ඉටු කර ගත හැකි උපාය මාර්ග මොනවාද යන්න හඳුනා ගැනීමයි: ප්‍රමාණය - අලෙවිකරණයට වැඩි අපේක්ෂාවන් ආකර්ෂණය කර ගත හැකි නම්, එම අවස්ථාවන් පරිවර්තන අනුපාත ස්ථාවරව පවතින බැවින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීම ඉහළ යනු ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්… වෙළඳ දැන්වීමක් සමඟ තවත් අපේක්ෂාවන් 1,000 ක් මා ආකර්ෂණය කර ගන්නේ නම් සහ මට 5% පරිවර්තනයක් තිබේ නම්