ඔබේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබෙන්ම අසාගත යුතු ප්‍රශ්න

කියවීමේ වේලාව: 4 මිනිත්තු වෙබ් අඩවියක් තැනීම භයානක කාර්යයක් විය හැකි නමුත්, එය ඔබේ ව්‍යාපාරය නැවත ඇගයීමට ලක් කිරීමට සහ ඔබේ ප්‍රතිරූපය මුවහත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලෙස ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ වෙළඳ නාමය ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගනු ඇති අතර එය විනෝදයෙන් කළ හැකිය. ඔබ ආරම්භ කරන විට, මෙම ප්‍රශ්න ලැයිස්තුව ඔබව නිවැරදි මාර්ගයට ගෙන යාමට උපකාරී වේ. ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඉටු කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය කුමක්ද? ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර පිළිතුරු දිය යුතු වැදගත්ම ප්‍රශ්නය මෙයයි