අපගේ ග්‍රාහක ලැයිස්තුව පිරිසිදු කරන ආකාරය අපගේ සීටීආර් 183.5% කින් වැඩි කළේය

අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලැයිස්තුවේ 75,000 කට අධික ග්‍රාහකයින් සිටින බව අපි අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රචාරය කළෙමු. එය සත්‍යයක් වන අතරම, අපට අයාචිත බෙදාහැරීමේ ගැටලුවක් ඇති වූ අතර එහිදී අපි අයාචිත තැපැල් ෆෝල්ඩර වල සිරවී සිටිමු. ඔබ ඊමේල් අනුග්‍රාහකයන් සොයන විට ග්‍රාහකයින් 75,000 ක් විශිෂ්ට ලෙස පෙනුනද, ඊමේල් වෘත්තිකයන් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ලබා නොගන්නා බව ඔබට දන්වන විට එය අතිශය භයානක ය. එය අමුතු ස්ථානයකි