සමාජ මාධ්ය තුළ අපගේ සමාජ වගකීම

ඔබ කැමති වුවත් නැතත්, ඔබේ සමාගම සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංවාදයක් ගොඩනඟා ගැනීමට පටන් ගන්නා විට ඔබට වගකීමක් ඇත. එම සංවාදවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ ඔබේ සමාගමට වගකීමක් ඇත. ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතනයකට ගොස් බොරු, ට්‍රෝලර් සහ ස්පෑම්කරුවන් පිටුවක් භාර ගැනීම හැර වෙන කිසිවක් දැකීමට මා අකමැතියි. එය මට පවසන්නේ මගේ කටහ mix මිශ්‍රණයට එකතු කිරීම සංවිධානයට කිසිදු වටිනාකමක් නැති බවයි. මම