ඔබේ මාතෘකාව ටැග් ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේද (උදාහරණ සමඟ)

ඔබේ පිටුවට ඒවා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානය අනුව විවිධ මාතෘකා තිබිය හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද? එය සත්‍යයකි… ඔබේ අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතියේ එක් පිටුවක් සඳහා ඔබට තිබිය හැකි විවිධ මාතෘකා හතරක් මෙන්න. මාතෘකාව ටැගය - ඔබේ බ්‍රව්සර පටිත්තෙහි දර්ශනය වන HTML සහ සුචිගත කර සෙවුම් ප්‍රති .ලවල පෙන්වනු ලැබේ. පිටු මාතෘකාව - එය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතියේ ඔබේ පිටුව ලබා දුන් මාතෘකාව