වර්ඩ්ප්‍රෙස් කර්තෘ: පුරනය වී ඇත්නම් පැතිකඩ සංස්කරණය කරන්න

මට අවශ්‍ය වූයේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් වෙබ් අඩවියක් යාවත්කාලීන කර සෑම ලිපියක් යටතේම 'කර්තෘ ගැන' කොටස එක් කිරීමට ය. එය මා සිතුවාට වඩා ටිකක් දැඩි විය - ඇත්ත වශයෙන්ම ඊටත් වඩා වැඩසටහන් අවශ්‍ය වේ, නමුත් මෙන්න පළමු කප්පාදුව: කතෘ: වෙබ් අඩවිය: ”> ගැන: ඊළඟට, යමෙකු සත්‍ය වශයෙන්ම පුරනය වී ඇත්දැයි බැලීමට මම පරීක්ෂා කර පැතිකඩ සංස්කරණය කරන්න