ඕනෑම වෙළඳපලක ලාභදායී ස්ථාන පහ

මගේ කලින් ආයතනික ජීවිතය තුළ, නිෂ්පාදන සෑදූ පුද්ගලයින් සහ ඒවා අලෙවිකර විකුණන පුද්ගලයින් අතර සන්නිවේදන පරතරය ගැන මම නිරන්තරයෙන් මවිතයට පත් වීමි. ටින්කරර් සහ සමාජ ගැටලු විසඳන්නෙකු වන මම සෑම විටම නිෂ්පාදකයින් සහ අලෙවිකරුවන් අතර ඇති පරතරය පියවා ගැනීමට ක්‍රමයක් සෙවීමට උත්සාහ කරමි. සමහර විට මෙම උත්සාහයන් සාර්ථක විය, සමහර විට ඒවා එසේ නොවීය. එහෙත් එහි අභ්‍යන්තර කටයුතු විසඳීමට උත්සාහ කිරීමේදී