ඔබේ නිවාඩු සාප්පු අලෙවිය වැඩි කිරීමට උපක්‍රම 7 ක්

නිවාඩු විකුණුම් සහ ඒ හා සම්බන්ධ දිනයන්, අනාවැකි සහ සංඛ්‍යාලේඛන පිළිබඳව අපි අද දින ටොන් ගණනක් තොරතුරු ලබා දුන්නෙමු, දැන් අපට අවශ්‍ය වන්නේ නිවාඩු කාලය තුළ මාර්ගගත පරිවර්තනයන් වැඩි කිරීම සඳහා එම ප්‍රවණතාවලින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු විස්තරයක් බෙදා ගැනීමට ය. එය නැවතත් අවුරුද්දේ කාලයයි! නිවාඩු සාප්පු සවාරිය ආරම්භ වීමට ආසන්නයි. ෂෝට්ස්ටැක් සාප්පු යාමේ ප්‍රවණතා පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන (25!) රාශියක් වට කර ඇති අතර, ව්‍යාපාර සඳහා අදහස් කිහිපයක් එකතු කළේය