ආරම්භකයින් සඳහා සමාජ මාධ්‍ය: දියත් කිරීම, බෙදා හැරීම, Buzz සහ Bucks

ඔබේ ආරම්භය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි අඩවි 40+ ක ඉතා පුළුල් ලැයිස්තුවක් බෙදා ගත්තෙමු, ඔබ ඔබේම ආරම්භයක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කරන විට ඔබ පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. ඔබේ ආරම්භය ගැන වචනයක් ලබා ගැනීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව තවමත් විශාල කතාබහක් පවතී. එය භාවිතා කිරීමේදී ඉතා විනෝදාත්මක හා මුල් අදහස් කිහිපයක් දිගටම පවතී. උදෙමී හි මෙම තොරතුරු විස්තරය මඟින් ඔබට - ආරම්භයක් ලෙස - කළ හැකි ආකාරය පෙන්වයි