අපි දිනුවා!

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී මම පැට්‍රොන්පාත්හි මගේ නව රැකියාව ගැන ලිව්වෙමි. මෙය මාස 8 ක් පැට්‍රොන්පාත් හි අභියෝගාත්මක වූ නමුත් ව්‍යාපාරය නැවත නැවතත් ඔප්පු වෙමින් පවතී. අපගේ පළමු කාර්තුව පසුගිය වසරට වඩා විශාල වූ අතර අපගේ සේවාදායකයින්ට අපගේ අලෙවිකරණ සහ ඊ-වාණිජ්‍ය විසඳුම් භාවිතා කරමින් අභ්‍යන්තරව ද්වි-ඉලක්කම් වර්ධනයක් ඇත. ඊයේ රාත්‍රියේ අපි ඉන්දියානා හි තොරතුරු තාක්ෂණ ගැසල් සමාගම සඳහා මිරා සම්මාන දිනා ගත්තා! අපගේ උත්සාහයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක කොටස වන්නේ බොහෝ දුරට අවන්හල සමඟ ඒකාබද්ධ වීමයි