අදාළ: සජීවී විද්‍යුත් බුද්ධි තාක්ෂණය

විද්‍යුත් තැපැල් කර්මාන්තයට විශාල තැපැල් ලිපි භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගැටළු දෙකක් තිබේ: පුද්ගලීකරණය - එකම පණිවුඩයක් යැවීම, ඒ සමඟම, ඔබගේ සියලුම විද්‍යුත් තැපැල් ග්‍රාහකයින්ට නිවැරදි පණිවිඩය නියම වේලාවට නිවැරදි ලබන්නා වෙත නොලැබේ. අවුරුදු 24 ක් වයසැති මේරියාන්ට වයස අවුරුදු 57 ක් වන මයිකල්ට සමාන දේ ලැබෙන්නේ ඇයි? එක් එක් ලබන්නා අද්විතීය බැවින් සෑම පණිවිඩයක්ම එසේ විය යුතුය. පුද්ගලීකරණය