ඔබේ ඇතුළත රේ ලියෝටා වැළඳ ගන්න

එල්ඒ සිට සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ දක්වා අපගේ ගිහි ස්ථානයේ අපි බලා සිටියදී රේ ලියෝටා ගුවන් යානය දක්වා ඇවිද ගියේය. ඔහු සමහර කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ කතාබස් කර සගයකු සමඟ වාඩි විය. ඔබ කුමක් කළ යුතු දැයි නොදන්නා ඒ එක් අවස්ථාවක් විය… ඔබ ඒ පුද්ගලයා වී ඡායාරූපයක් ඉල්ලන්න යනවාද? නැත්නම් ඔයා මිනිහව තනියම දාලා යනවද? මට අවශ්‍ය නොවීය