අලෙවිකරුවන් විසින් යථාර්ථය උපයෝගී කරගන්නේ කෙසේද?

ඉදිරි දශකය තුළ මෝටර් රථ සහ ජංගම උපාංග වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවනු ඇතැයි සිතීම සිත්ගන්නා සුළුය. මගේ මෝටර් රථයේ සෑම තැනකටම යාමට මම සංචලනය භාවිතා කරන අතර දර්ශන මගේ ජංගම උපාංගයේ කුඩා තිරයේ හෝ මගේ මෝටර් රථයේ සංචාලන තිරයේ සිට චලනය වන තෙක් බලා සිටිය නොහැක… මගේ සුළං ආවරණයේ ආවරණයක් වෙත ආපසු හැරී බැලීමට වඩා රිය පැදවීම කෙරෙහි මගේ අවධානය යොමු කරයි සහ ඉදිරියට. ලිපින සහ වෙනත් තීරණාත්මක