ඔබගේ ප්‍රවර්ධන දීමනා සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය ත්‍යාග මොනවාද?

අපට දැන් යම්කිසි ප්‍රවර්ධනයක් සැලසුම් කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇති අතර, විකල්ප සහ මෙවලම් බහුල වුවත්, ඔප්පු කරන ලද වාර්තාවක් ඇති තවත් කුකී කටර් සැකිලි එහි නොමැති වීම ගැන මම පුදුම වෙමි. ඊසිප්‍රොමොස් හි මෙම සමීක්ෂණය අපට නිවැරදි දිශාවට සැලසුම් කිරීමට උපකාරී වේ. ඊසිප්‍රොමෝස් ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග සමීක්ෂණයේ ප්‍රති results ල නිකුත් කළ අතර එමඟින් ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා සහභාගිවන්නන් සඳහා අමුත්තන් පරිවර්තනය කිරීමේදී ත්‍යාගවල කාර්යභාරය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය වේ