අඩවි වේගය ව්‍යාපාර ප්‍රති .ල කෙරෙහි බලපා ඇති ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණ

ඔබේ වෙබ් අඩවියට ඉක්මණින් පැටවීමට ඇති හැකියාව කෙරෙහි බලපාන සාධක ගැන අපි තරමක් ලියා ඇති අතර මන්දගාමී වේගය ඔබේ ව්‍යාපාරයට කෙතරම් හානියක් වේදැයි බෙදා ගත්තෙමු. අන්තර්ගත අලෙවිකරණය සහ ප්‍රවර්ධන ක්‍රමෝපායන් සඳහා විශාල කාලයක් හා ශක්තියක් වැය කරන අප සමඟ සාකච්ඡා කරන සේවාදායකයින් සංඛ්‍යාව ගැන මම අවංකවම පුදුම වෙමි. අපි අපේම වෙබ් අඩවියේ වේගය දිගටම නිරීක්ෂණය කරමු