මාර්ගගත නිවාඩු සාප්පු සවාරි

ඔන්ලයින් සාප්පු සවාරි වසරින් වසර වර්ධනය වෙමින් පවතී… තවම මන්දගාමී නොවේ. මෙම නිවාඩු සාප්පු සවාරි සමය සඳහා බ්ලූකායි විසින් පහත දැක්වෙන තොරතුරු තොරතුරු අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කර ඇත. තොරතුරු විස්තරයෙන්: ආරම්භයේ සිටම සෑම වසරකම පාහේ නිවාඩු සාප්පු සවාරි සමයේ ඔන්ලයින් වාණිජ්‍යය විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. නමුත් අන්තර්ජාල අලෙවිකරණය වඩාත් නවීන වන විට [සහ පාරිභෝගිකයින් වැඩි වෙබ් දැනුමක් ඇති අය], නිවාඩු සාප්පු සවාරි සමහර ගැඹුරු පරිවර්තනයන්ට භාජනය වේ. පහත දැක්වෙන්නේ 2010 සාප්පු සවාරියේ ප්‍රධාන ප්‍රවණතා ය