සමාජ මාධ්‍ය සැරිසැරීමට ක්ෂේත්‍ර මාර්ගෝපදේශයක්

ලෙමන්ලි සහ 9 ක්ලවුඩ්ස් වෙතින් ලබාගත් මෙම තොරතුරු සමාජ මාධ්‍යවල සැරිසැරීමට ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. ඉලක්කය වූයේ ක්ලවුඩ් 9 ට සැමවිටම ලැබුණු ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පැහැදිලි පින්තූරයක් පින්තාරු කිරීමයි - මා භාවිතා කළ යුතු ජාල මොනවාද? මා Pinterest හෝ Google Plus හෝ [ඇතුළු කිරීමේ ජාලය] භාවිතා කළ යුත්තේ ඇයි? මගේ ව්‍යාපාරයට වඩාත් සුදුසු ජාලය කුමක්ද? සමාජ මාධ්‍ය තොරතුරු ග්‍රාහකයට ප්‍රධාන සංඛ්‍යාලේඛන, ඉලක්ක වෙළඳපල, ප්‍රේක්ෂකයින් සහ එක් එක් ජාලය සඳහා වන කාලය කැපවීම ඇතුළත් වේ.