ෆේස්බුක් හි ගොළු බුද්ධිමත් පුද්ගලයින්

මෙය තිර පිටපත් ලබා ගැනීමට සහ නම් බෙදා ගැනීමට මට සැබවින්ම අවශ්‍ය වූ එක් රැන්ට් එකකි… නමුත් මම සැකකරුවන්ට මෙම ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට උත්සාහ කරමි. ඔවුන් පැමිණියේ ඔවුන් නරක දවසක් ගත කරමින් සිටි නිසා ඔවුන් මෝඩ මෝඩයන් නොවන බවයි. සත්යය නම්, මම සමාජ මාධ්යයන්ගෙන් වෙහෙසට පත්ව සිටින අතර මම එහි විවාදයේ යෙදීමට අඩු කාලයක් ගත කරමි. මන්ද? අදහස්, ඉදිරිදර්ශන සහ ගෞරවනීය ලෙස බෙදා ගැනීම