මම නෝවාට ඩොලර් 1000 ක් යැව්වා!

මෙය ප්‍රමාද වීම ගැන කණගාටුයි! අහඹු සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කර ඇති එක් එක් ප්‍රවේශය සමඟ අපි ඇතුළත් කිරීම් ලැයිස්තුවක් ඇඩ් වෙත යැව්වෙමු (එක්සෙල් හි RAND ශ්‍රිතය භාවිතා කර තීරුව වර්ග කිරීම). අපි පසුව ඇතුළත් කිරීම් 108 තුළ අහඹු අංකයක් තෝරා ගැනීමට හැන්ස් හට අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර එමඟින් ජයග්‍රාහකයා කවුරුන්දැයි හැන්ස් නොදැන සිටියි. ඩොලර් 1,000 ක දීමනාවේ ජයග්‍රාහකයා වූයේ wpstar.com හි නෝවා ය! පේපෑල් ගනුදෙනු පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා, මම ඇත්ත වශයෙන්ම