ජංගම අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයේ ප්‍රතිලාභ

ආයතනවල ප්‍රධාන ඉලක්කයන්ගෙන් එකක් වන්නේ අලෙවිකරණ සහ විකුණුම් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වැඩ ක්‍රියාවලීන් වඩාත් .ලදායි ලෙස සන්නිවේදනය කිරීම හා ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා පෙළගැස්වීමයි. එක් අතකින්, අලෙවිකරණයට සම්පත් පුස්තකාලයක් සහ ඊයම් උත්පාදන ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වන අතර අලෙවියට ඔවුන්ගේ ඇඟිලි තුඩුවල සංචලතාවයේ සහ විකුණුම් ඇපකරයේ පහසුව අවශ්‍ය වේ. මෙම දෙපාර්තමේන්තු සඳහා වන ක්‍රියාකාරකම් වෙනස් විය හැකි නමුත් ඒවා තවමත් බොහෝ සෙයින් බැඳී පවතී. මෙහි අදහස