මධ්යකාලීන හෙල්ප් ඩෙස්ක්

මධ්යකාලීන යුගයේ දී උපකාරක සහායකයකු වීම කෙබඳුදැයි ඔබ කවදා හෝ සිතුවාද? හොඳයි, ඇමතුමට පිළිතුරු ලැබී ඇති අතර මෙම ඇදහිය නොහැකි තරම් විහිලු වීඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ එය කෙබඳු විය හැකිද යන්නයි. ටිම් ඕ රෙයිලි හරහා