වාර්තාකරුවන් සහ මාධ්‍යවේදීන් සොයා ගැනීමට හා තල්ලු කිරීමට සම්පත්

Agility PR විසඳුම් - ලොව පුරා සිටින PR නියෝජිත ආයතන සහ සංවිධාන විසින් නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සමූහයක් විශ්වාස කරනු ලැබේ. බයිට්සයිස් පීආර් - කුඩා ව්‍යාපාරවලට විශාල මාධ්‍ය අවස්ථා සොයා ගැනීමට සහ ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපි පහසු කරමු. ගොර්කානා - එක්සත් රාජධානියේ වඩාත්ම පුළුල් හා නිවැරදි මාධ්‍ය බුද්ධිය. වාර්තාකරුවකුට උදව් කරන්න - නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස්, ඒබීසී ප්‍රවෘත්ති, හෆින්ටන් පෝස්ට්.කොම් සහ ඒ අතර සිටින සියල්ලන්ම, මාධ්‍යවේදීන් 30,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් උපුටා දක්වා ඇත