ඔබ බොහෝ විට අලෙවිකරණයට වඩා දත්ත කළමනාකරණය කිරීමට වැය කරයි

මුළු සමාජ යාවත්කාලීනයන් වසරක් පටවන ආකාරය මම ඊයේ බෙදාගත්තා. සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් පර්යේෂණයට භාජනය වූ අතර, අපගේ කණ්ඩායම පැය කිහිපයක් ගත කළේ දත්ත සම්බාහනය කර එය උඩුගත කළ හැකි ගොනුවක් බවට පත් කරමිනි. අප සියලු වලංගු කිරීමේ චෙක්පත් සමත් වූ පසුවත්, අපට සිදු වූයේ එක් එක් සමාජ යාවත්කාලීනයන්හි ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අතින් ගොස් මාධ්‍ය තෝරා ගැනීමට හෝ එකතු කිරීමට ය. එය වෙනස් කිරීමට පැය කිහිපයක් ගත විය