අපි මුදල් උපයමු: සමාජ මාධ්‍ය ගමනාගමනය අලෙවියට හැරවීමට ක්‍රම 8 ක්

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිය යනු ලොව පුරා සිටින අලෙවිකරණ විශේෂ ists යින්ගේ නව උමතුවයි. යල් පැන ගිය විශ්වාසයකට පටහැනිව, සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිය ඕනෑම කර්මාන්තයකට ලාභදායී විය හැකිය - ඔබේ ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් මිලේනියල් හෝ X පරම්පරාව, පාසැල් ළමුන් හෝ විශාල ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්, සවි කරන්නන් හෝ විද්‍යාල මහාචාර්යවරුන් වේවා කමක් නැත. ලොව පුරා සක්‍රීය සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් බිලියන 3 ක් පමණ සිටින බව සලකන විට, කැමති අය නොමැති බව ඔබට සැබවින්ම පැවසිය හැකිද?