ඔබේ වෙළඳ නාමය නැවත ලබා ගැනීමේ පාලනය සඳහා යතුර පුද්ගලීකරණයයි

සෑම අපේක්ෂාවක්ම සහ ගනුදෙනුකරුවෙකුම වෙනස් ආකාරයකින් අභිප්‍රේරණය කරනු ලැබේ, විවිධ මාධ්‍යයන් හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරයට පැමිණෙන්න, විවිධ මට්ටම්වල අභිප්‍රාය ඇතිව, විවිධ තොරතුරු සොයමින්, පාරිභෝගික ගමනේ විවිධ අවස්ථා වල සිටින අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ වහාම සොයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. ඔබ ඊළඟ පියවර ගැනීමට උත්සාහ කරන විට රඳවා තබා ගැනීමට වඩා කලකිරවන කිසිවක් නැත. සමහර විට එය පාරිභෝගික සේවයට ඇමතුමක් ලබා දීම හා නිමක් නැති සේවා වළල්ලකට හසු වීම වැනි දෙයක් විය හැකිය