නැවත සකස් කිරීම සහ නැවත අලෙවිකරණය පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල!

පළමු වරට මාර්ගගත වෙළඳසැලකට ගිය විට අමුත්තන්ගෙන් 2% ක් පමණක් මිලදී ගැනීමක් කරන බව ඔබ දැන සිටියාද? ඇත්ත වශයෙන්ම, පාරිභෝගිකයින්ගෙන් 92% ක් පළමු වරට මාර්ගගත වෙළඳසැලකට පිවිසෙන විට මිලදී ගැනීමක් කිරීමට පවා සැලසුම් නොකරයි. මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තුනෙන් එකක් සාප්පු කරත්තය අතහැර දමන්න. ඔබගේ මිලදී ගැනීමේ හැසිරීම සමඟ අමුත්තන් දෙස ආපසු හැරී බලන්න, ඔබ බොහෝ විට අන්තර්ජාලය හරහා ගවේෂණය කර නිෂ්පාදන දෙස බලන බව ඔබට පෙනී යනු ඇත, නමුත්