සමාජ නායකත්වය: ඉන්දියානා නායකත්ව සංගමය

අද උදෑසන ඉන්දියානා නායකත්ව සංගමය සමඟ ගත කළ පුදුමාකාර උදෑසනක් විය. අධ්‍යාපන නායකයින්, නායකත්ව ගුරුවරුන් සහ ප්‍රජා නායකයින් පිරිසක් සමඟ කතා කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ බොහෝ විට නොවේ. බොහෝ අය ප්‍රජා හා අධ්‍යාපන සංවිධාන දෙස බලා සිටින අතර ඔවුන් කිසි විටෙකත් සමාජ මාධ්‍ය වැනි විෂයයන් සමඟ සම්බන්ධ නොවනු ඇතැයි විශ්වාස කරති. සැසිවාරයට පෙර කණ්ඩායමේ සමීක්ෂණයකදී: කණ්ඩායමේ 90% ක් පරිගණක ගැන හුරුපුරුදුය. කණ්ඩායමේ 70% ක් හුරුපුරුදු විය