ගූගල් හි ඔබේ කාබනික සෙවුම් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් 14 ක්

ජයග්‍රාහී SEO උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් එකක් වන්නේ ඔබේ ගූගල් කාබනික සෙවුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් වැඩිදියුණු කිරීමයි. ගූගල් නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගේ සෙවුම් යන්ත්‍ර ඇල්ගොරිතම නවීකරණය කළද, එය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඔබ ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික හොඳම භාවිතයන් කිහිපයක් ඇත, එමඟින් ඔබව පළමු පිටුවේ ඇති රන්වන් ටොප් 10 වෙත ඇතුළත් කර අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් දකින පළමු දෙය ඔබ බව සහතික කරයි. ගූගල් සෙවුම භාවිතා කරන විට. මූල පද ලැයිස්තුවක් නිර්වචනය කරන්න