ඔබේ ව්‍යාපාරය නංවන 2021 ඩිජිටල් සන්නිවේදන ප්‍රවණතා

වැඩිදියුණු කළ පාරිභෝගික අත්දැකීම් ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා හුවමාරු කරගත නොහැකි දෙයක් බවට පත්ව ඇත. ලෝකය ඩිජිටල් අවකාශය කරා ගමන් කරමින් සිටින විට, නව සන්නිවේදන නාලිකා සහ උසස් දත්ත වේදිකා මඟින් ආයතනවලට තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ව්‍යාපාර කිරීමේ නව ක්‍රමවලට අනුවර්තනය වීමට අවස්ථා නිර්මාණය වී තිබේ. 2020 නැගිටීම්වලින් පිරි වසරක් වී ඇත, නමුත් බොහෝ ව්‍යාපාර අවසානයේ ඩිජිටල් වැලඳ ගැනීම ආරම්භ කිරීමට උත්ප්‍රේරකය වී ඇත -