# 1 ප්‍රශ්න සෙවුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නන් ඔබේ ව්‍යාපාරය ගැන අසයි

කොහොමද? 2014 දී, ගූගල් හි ඇති සියලුම සෙවුම් අතරින්, සෙවුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නන් විසින් # 1 යෙදුම භාවිතා කළේ කෙසේද? අන්තර්ජාලය හරහා විකුණන සෑම නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක්ම පිළිතුරු දෙන්නේ කෙසේද යන්නයි. ප්‍රශ්නය වන්නේ ඔවුන් සොයන තොරතුරු සඳහා ඔබ ගමනාන්තයද නැද්ද යන්නයි. ඔබ ක්‍රීඩා පානයක් නම්, කැක්කුම සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද, හෝ දැඩි ව්‍යායාමයක් සඳහා ඔබේ ශරීරය සූදානම් කරන්නේ කෙසේද. ඔබ විශ්ලේෂණ සමාගමක් නම්,