දැනුම පදනම් කරගත් ලිපියක් ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේද?

ලිපියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් කෙටිකතාවක් මෙන් ගලා යා හැකි අතර, තොරතුරු සොයන අමුත්තන් එම තොරතුරු ස්ථාවර ආකෘතියකින් ප්‍රශස්ත කර ඇති බව දැකීමට කැමතියි. ලිපියක පා er කයාට සෑම වචනයක්ම, එක් එක් පේළිය සහ සෑම ඡේදයක්ම හොඳින් කියවිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, දැනුම සොයන ආගන්තුකයෙකුට ඉක්මනින් පිටුව පරිලෝකනය කර ඔවුන් සොයා ගැනීමට හෝ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට උත්සාහ කරන තොරතුරු වෙත කෙලින්ම පනින්න. Ler ාතක දැනුම පදනම් කර ගැනීම එසේ නොවිය හැකිය