කර්තෘ ටොම් මොරිස් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ: හැරී පොටර් ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික් ධාවනය කළහොත්

අන්තර්ජාලය, ගූගල් සහ සමාජ ජාල අපගේ ලෝකය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම ගැන මා මවිතයට පත් නොවන දවසක් ගෙවී යනු ඇතැයි මම විශ්වාස නොකරමි. හැරී පොටර් ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික් ධාවනය කළහොත් ටොම් මොරිස්ගේ පොත ගැන මගේ ලිපියට ඉතා කාරුණික ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණි. ඒක මගේ දවස බවට පත් කළා! ටොම්ගේ සම්පූර්ණ සටහන සහ අදහස් මෙහි ඇත. ටොම් මාව විකුණුවා