විකුණුම් අවුට්: හදවත් දිනා ගන්නා උපායමාර්ග හයක් (සහ වෙනත් ඉඟි!)

ව්‍යාපාරික ලිපි ලිවීම යනු අතීතය දක්වා දිවෙන සංකල්පයකි. එම අවස්ථාවේ දී, භෞතික විකුණුම් ලිපි ගෙයින් ගෙට අලෙවිකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ තණතීරු ආදේශ කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රවණතාවක් විය. නූතන කාලයට නවීන ප්‍රවේශයන් අවශ්‍ය වේ (ප්‍රදර්ශන වෙළඳ දැන්වීම්වල වෙනස්කම් දෙස බලන්න) සහ ව්‍යාපාර විකුණුම් ලිපි ලිවීමද ව්‍යතිරේකයකි. හොඳ විකුණුම් ලිපියක ස්වරූපය හා අංග පිළිබඳ සමහර පොදු මූලධර්ම තවමත් අදාළ වේ. ඔබේ ව්‍යාපාර ලිපියේ ව්‍යුහය හා දිග රඳා පවතී