මාර්කෙටර්හයර්: පළපුරුදු නිදහස් අලෙවිකරුවෙකු කුලියට ගන්නේ කොහෙන්ද?

මෙම වසර බොහෝ සංවිධානවලට අභියෝගයක් වී තිබේ. එය පුරාවෘත්තයක් වුවද, මා නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රවණතා තුනක් නම්: ඩිජිටල් පරිවර්තනය - බාහිර පාරිභෝගික අත්දැකීම් කෙරෙහි පෙර අවධානය යොමු කිරීම කාර්ය මණ්ඩලය සහ වියදම් අඩු කරන බැවින් අභ්‍යන්තර ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ විශාල සංවිධාන සමඟ ඒකාබද්ධ වීම. දුරස්ථ කණ්ඩායම් - වසංගතය අතරතුර නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට මාරුවීම නිසා, සමාගම් නිවසේ සිට වැඩ කිරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ මතවාදය වෙනස් කර ඇති අතර දුරස්ථ කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා වඩාත් විවෘත ය.