ෆීල්ඩ්බූම්: ස්මාර්ට් පෝරම, සමීක්ෂණ සහ ප්‍රශ්නාවලිය

පෝරම අයදුම්පත් සඳහා වෙළඳපොළ තරමක් කාර්යබහුලයි. වෙබ් අඩවි තුළ දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පෝරම සංවර්ධනය හසුරුවන සමාගම් තිබේ, නමුත් නව තාක්‍ෂණයන් බොහෝ විට වඩා උසස් පරිශීලක අත්දැකීම්, සංකීර්ණ තර්කන ඉදිරිපත් කිරීම් සහ ටොන් ගණනක් ඒකාබද්ධ කිරීම් ඇත. මෙම ක්‍ෂේත්‍රය මෙතරම් දියුණුවක් ලැබීම සතුටක්. එහි සිටින එක් නායකයෙක් ෆීල්ඩ්බූම් ය, එහි ලක්ෂණ ඇතුළත් ය: පිළිතුරු පයිප්ප කිරීම - නව ප්‍රශ්නයක කොටසක් ලෙස පෙර ප්‍රශ්නයකින් පිළිතුරක් ඇතුළත් කරන්න