අත්පත් කර ගැනීම එදිරිව රඳවා ගැනීමේ උත්සාහයන් සමබර කරන්නේ කෙසේද

නව ගනුදෙනුකරුවෙකු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන විට, ඔබට ජය ගැනීමට ඇති ලොකුම බාධකය විශ්වාසය බව මම සැබවින්ම විශ්වාස කරමි. ඔබේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීමට හෝ ඉක්මවා යාමට යන බවක් පාරිභෝගිකයාට දැනීමට අවශ්‍යය. දුෂ්කර ආර්ථික කාලවලදී, ඔවුන් වියදම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අරමුදල් කෙරෙහි අපේක්ෂාවන් මඳක් ආරක්‍ෂිත බැවින් මෙය ඊටත් වඩා සාධකයක් විය හැකිය. මේ නිසා, ඔබේ අලෙවිකරණ උත්සාහයන් සකස් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය