ෆේස්බුක් හි දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා මාර්ගෝපදේශයක්

ෆේස්බුක් හි ප්‍රේක්ෂකයින්ට සහ වෙළඳපළක් organ න්ද්‍රීයව ගොඩනගා ගැනීමට ව්‍යාපාරවලට ඇති හැකියාව නතර වී තිබේ. ෆේස්බුක් විශාල ගෙවන වෙළඳ ප්‍රචාරණ සම්පතක් නොවන බව මින් අදහස් නොවේ. ඔබ එක් වේදිකාවක් තුළට ළඟා වීමට උත්සාහ කරන සෑම අනාගත ගැනුම්කරුවෙකු සමඟම, ඒවා මනාව ඉලක්ක කර ඒවා වෙත ළඟා වීමේ හැකියාව සමඟින්, ෆේස්බුක් වෙළඳ දැන්වීම් මඟින් ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති කළ හැකිය. කුඩා ව්‍යාපාර ෆේස්බුක් හි දැන්වීම් පළ කරන්නේ ඇයි?