ප්‍රතිපෝෂණ ධාවකයන්ට අනුවර්තනය වීම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම අන්තර්ගත අලෙවිකරණ ප්‍රති .ල

අලෙවිකරුවන් කෙතරම් ඉක්මණින් හා effectively ලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වන්නේද යන්න සහ අඛණ්ඩව පවතින පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණයන්ට අනුගත වීම සන්නාම ක්‍රියාකාරිත්වයේ නව නිර්ණායකයක් බවට පත්ව ඇත. සමීක්ෂණය කරන ලද සන්නාම අලෙවිකරුවන් 90 දෙනාගෙන් 150% කට අනුව, ප්‍රතිචාර දැක්වීම - හෝ ප්‍රතිපෝෂණ, මනාපයන් සහ අවශ්‍යතා සඳහා ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව - වැදගත් නොවන්නේ නම් සුවිශේෂී පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබා දීම වැදගත් වේ. තම සංවිධාන පාරිභෝගිකයාට අතිශයින්ම ප්‍රතිචාර දක්වන බව හැඟී යන්නේ අලෙවිකරුවන්ගෙන් සියයට 16 ක් පමණි