ටැක්ස්ජාර් විසින් එමෙට් හඳුන්වා දෙයි: විකුණුම් බදු කෘතිම බුද්ධිය

වර්තමානයේ ඊ-වාණිජ්‍යයේ වඩාත් හාස්‍යජනක අභියෝගයක් වන්නේ සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම තම කලාපයට වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා තමන්ගේම විකුණුම් බද්දක් නියම කිරීමට අවශ්‍ය වීමයි. අද වන විට, නිෂ්පාදන බදු කාණ්ඩ 14,000 ක් සහිත එක්සත් ජනපදයේ බදු අධිකරණ බලයන් 3,000 කට වඩා තිබේ. අන්තර්ජාලය හරහා විලාසිතා අලෙවි කරන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට ඔවුන් නිෂ්පාදනයක් සඳහා එකතු කළ ලොම් දැන් ඔවුන්ගේ ඇඳුම් වෙනස් ලෙස වර්ගීකරණය කර එම මිලදී ගැනීම සිදු කරයි