ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරවලින් වැරැදි 11 ක්

ඊමේල් අලෙවිකරණය සමඟ ක්‍රියා කරන දේ අපි බොහෝ විට බෙදා ගනිමු, නමුත් ක්‍රියා නොකරන දේවල් ගැන කුමක් කිව හැකිද? හොඳයි, සිටිපොස්ට් තැපෑල මගින් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ව්‍යාපාරයට ඇතුළත් නොකළ යුතු කරුණු 10 ක්, ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපි ලිවීමේදී හෝ සැලසුම් කිරීමේදී වැළකී සිටිය යුතු දේ පිළිබඳ විස්තර සපයයි. ඔබට විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය සමඟ සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ ඇතුළත් නොකළ යුතු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබ වැළකී සිටිය යුතු ඉහළම ව්‍යාජ කරුණු කිහිපයක් මෙන්න.