විද්‍යුත් තැපැල් ග්‍රාහක අපේක්ෂාවන් සකසා ගන්නේ කෙසේද?

කියවීමේ වේලාව: 3 මිනිත්තු ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ග්‍රාහකයින් අපේක්ෂිත පරිදි ඔබේ වෙබ් අඩවි හරහා ක්ලික් කිරීම, ඔබේ නිෂ්පාදන ඇණවුම් කිරීම හෝ ඔබේ සිදුවීම් සඳහා ලියාපදිංචි වීමක් තිබේද? නොමැත? ඒ වෙනුවට ඔවුන් හුදෙක් ප්‍රතිචාර නොදක්වන, දායක නොවීම හෝ පැමිණිලි කිරීමද? එසේ නම්, සමහර විට ඔබ පැහැදිලිවම අන්‍යෝන්‍ය අපේක්ෂාවන් ස්ථාපිත නොකරයි.