විද්‍යුත් තැපැල් ග්‍රාහක අපේක්ෂාවන් සකසා ගන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ග්‍රාහකයින් අපේක්ෂිත පරිදි ඔබේ වෙබ් අඩවි හරහා ක්ලික් කිරීම, ඔබේ නිෂ්පාදන ඇණවුම් කිරීම හෝ ඔබේ සිදුවීම් සඳහා ලියාපදිංචි වීමක් තිබේද? නොමැත? ඒ වෙනුවට ඔවුන් හුදෙක් ප්‍රතිචාර නොදක්වන, දායක නොවීම හෝ පැමිණිලි කිරීමද? එසේ නම්, සමහර විට ඔබ පැහැදිලිවම අන්‍යෝන්‍ය අපේක්ෂාවන් ස්ථාපිත නොකරයි.