පළපුරුදු: හරස් නාලිකා අලෙවිකරණ වේදිකාව

එක්ස්පීරියන් අලෙවිකරණ සේවා හරස් නාලිකා අලෙවිකරණ වේදිකාව තථ්‍ය කාලීනව එකම පද්ධතියක් තුළ සියළුම පාරිභෝගික අන්තර්ක්‍රියා කළමනාකරණය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සන්නාමයන්ට බලය ලබා දෙයි - බහු, අසමාන වේදිකා සහ තනි නාලිකා වෙළෙන්දන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. විද්‍යුත් තැපෑල, ජංගම, සමාජ, වෙබ්, මුද්‍රිත සහ ප්‍රදර්ශන වෙළඳ දැන්වීම් හරහා වඩාත් බුද්ධිමත් හා effective ලදායී පාරිභෝගික අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා ඕනෑම දත්ත ප්‍රභවයකින් පාරිභෝගික අවබෝධය පහසුවෙන් ඒකාබද්ධ කිරීමට වේදිකාව සන්නාමයන්ට හැකියාව ලබා දෙයි. එක්ස්පීරියන් හරස් නාලිකා අලෙවිකරණ වේදිකාව ඉදිරිපත් කරයි: දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම - සත්‍යයක් ලබා ගන්න