සොයා ගැනීමේ හැකියාව - අන්තර්ගත අලෙවිකරණයේ නව නීති 21 ක්

වෙබ් අඩවියක් තැනීමේ අත්තිවාරම තවමත් ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය දැන් විශාල අලෙවිකරණ උපායමාර්ගවල ආයෝජනය කරන සමාගම්වල සාර්ථකත්වයට සාර්ථකව දායක වන අන්තර්ගතයයි. සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය සඳහා විශාල වශයෙන් ආයෝජනය කළ බොහෝ සමාගම් එම ආයෝජන අහිමි වී ඇති බව දැක තිබේ… නමුත් තම ප්‍රේක්ෂකයින්ට වටිනාකමක් ලබා දුන් අදාළ, නිරන්තර හා මෑත කාලීන අන්තර්ගතයන් සඳහා දිගින් දිගටම උත්සාහ කළ සමාගම් එහි විපාක දිගටම දකී. සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණයේ නව ලෝකයකට ඔබ සූදානම්ද,