පාරිභෝගික මිලදී ගැනීමේ තීරණයකට වෙළඳ නාමයේ බලපෑම

අන්තර්ගත නිෂ්පාදනයට අදාළව අපි ආරෝපණය සහ මිලදී ගැනීමේ තීරණය ගැන බොහෝ දේ ලිවීම හා කථා කිරීම සිදු කර ඇත්තෙමු. වෙළඳ නාම හඳුනාගැනීම සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි; සමහර විට ඔබ සිතනවාට වඩා වැඩියෙන්! ඔබ වෙබයේ ඔබේ වෙළඳ නාමය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින විට, මතක තබා ගන්න - අන්තර්ගතය වහාම පරිවර්තනයකට මඟ පෑදිය නොහැකි අතර - එය වෙළඳනාම හඳුනා ගැනීමට හේතු විය හැක. ඔබේ පැමිණීම වැඩි වන විට සහ ඔබේ වෙළඳ නාමය විශ්වාසදායක සම්පතක් බවට පත්වන විට,